Konkurs plastyczny dla dzieci „Zegarek marzeń” z marką Chronostar

Nowości marki DOXA
10 grudnia 2017
Zegarek marzeń: rozstrzygnięcie konkursu w środę!
9 czerwca 2018

Marka Chronostar dla najmłodszych przygotowała specjalny konkurs plastyczny, w którym nagrodami są młodzieżowe zegarki Chronostar. Co trzeba zrobić?

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży  od 3 do 12 lat. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wykonać pracę plastyczną (technika dowolna) przedstawiającą zegarek marzeń. Termin nadsyłania prac upływa 8 czerwca.

“Zegarek marzeń” z zegarkami Chronostar.

REGULAMIN KONKURSU

I. Informacje ogólne:

 1. Organizatorami konkursu  pod nazwą ,,Zegarek marzeń z zegarkiem CHRONOSTAR” (,,Konkurs”) jest jedyny autoryzowany dystrybutor zegarków CHRONOSTAR w Polsce  CLASSIC WATCH Kwiatkowski Sp. Jawna z siedzibą w Katowicach (40-541), ul. Rzepakowa 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118964, NIP: 9542410785, REGON: 277849189, („Organizator”).
  W Konkursie może wziąć udział każde dziecko od 3 do 12 lat.
 2. Udział w Konkursie wymaga podania przez rodziców lub opiekunów ustawowych dziecka następujących danych:
  a) imię i nazwisko dziecka – autora pracy, b) wiek dziecka – autora pracy, c) adres do korespondencji, d) numer telefonu.
 3. Przez udział w Konkursie i nadesłanie prac rodzice lub opiekunowie ustawowi dziecka wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka – uczestnika Konkursu, w celu organizacji Konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.

II. Warunki udziału w konkursie

Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić wszystkie z poniższych warunków:
a. Wykonać pracę plastyczną (technika dowolna)  pokazującą wymarzony zegarek

b. Zrobić zdjęcie/skan pracy plastycznej i wysłać go na adres: reklama@classicwatch.com.pl i danymi

 • imię i nazwisko dziecka – autora pracy,
 • wiek dziecka – autora pracy,
 • adres do korespondencji,
 • numer telefonu,
 • oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na udział dziecka w konkursie (Załącznik nr 1),
 • zgoda na wykorzystanie wizerunku i przekazanie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej (Załącznik nr 2).

Praca plastyczna może zostać wykonana przez dziecko  dowolną techniką (rysunek, malunek, wycinanka, model z plasteliny itp.)
Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie wszystkich wymagań wymienionych w punkcie 1.
III. Nagrody
Nagrodami w konkursie  są:

Dziecięce i młodzieżowe  zegarki Chronostar – 5 modeli


IV. Prawa autorskie
1.  Nadsyłając pracę na Konkurs, rodzic lub opiekun dziecka wyraża zgodę na:
a. udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z utworów, w szczególności ich rozpowszechnianie w celach związanych z promocją Konkursu i działalności Organizatora,

b.nieodpłatne przeniesienie własności egzemplarza utworu na Organizatora.

V. Zasady dotyczące przyznawania nagród

 1. Wybór zwycięzcy konkursu nastąpi 10 czerwca 2018 roku.
 2. Wyboru zwycięzców dokonają jury w składzie: przedstawiciel BRIJU, przedstawiciel CLASSIC WATCH.
 3. Przy wyborze laureatów oceniane będzie spełnienie warunków z punktu 2. oraz kreatywność i pomysłowość.
 4. Nagrody główne i dodatkowe nie podlegają zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Ostateczna decyzja co do wyboru laureata należy do jury i nie ma od niej odwołania.

VI. Terminarz

 1. Konkurs trwa od 25 maja do 8 czerwca  2018 r.
 2. Zwycięzca konkursu zostanie  powiadomiony przez Organizatora na podany e-mail.   Poza tym informacja o zwycięzcy będzie ogłoszona publicznie na fanpage’u
 3. Nagrody będzie można odebrać w wybranym salonie Briju.  W przypadku, gdy nie jest możliwy odbiór osobisty nagroda zostanie wysłana pocztą.
 4. Wysyłka nagród nastąpi  do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wynik konkursu nie podlega odwołaniom.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 Oświadczenie ​RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO** w sprawie wyrażenia zgody na udział w konkursie’

Załącznik nr 2 Oświadczenie przekazania praw autorskich

 

 

Komentarze są wyłączone.